Saturday, 19 November 2011

Round 2 U8 U10 U12 Boys and Girls

 U8 open - Frank Wang
 U8 Girl- Jeannie Zhang
U- 08 Open Luke Pulfer
 U- 08 Open Sergey Noritsyn


U- 08 Open Rohan Shyam Talukdar


U- 08 Girls Taylor Zhang
 U- 10 Girls Constance Zhaoxing Wang


U- 10 Open Dinny Wang


U- 10 Girls Lily Zhou


U- 12 Open Michael Ji Yu Song


U- 10 Open Yuanchen Zhang


U- 12 Girls Dorsa Moayyed


U- 12 Open Razvan Preotu
 U- 12 Girls Melissa Giblon


U- 12 Open Olivier Kenta Chiku-Ratte


U- 12 Girls Rachel  Tao

U- 12 Girls Qiyu Zhou

No comments:

Post a Comment