Monday, 21 November 2011

Round 3 U8, 10, 12 boys and girls

Round 3 - U12 Girls Zhou Qiyu
Round 3 U12 Open Yuanchen Zhang
U- 10 Girls Varshini Paraparan
U- 08 Girls Taylor Zhang


U- 08 Open  Sergey Noritsyn

U- 12 Open  Razvan Preotu

U- 08 Open  Sergey Noritsy

U- 12 Open Razvan Preotu


U- 12 Girls  Rachel Tao

u- 12 Open  Olivier Kenta Chiku-Ratte

U- 12 Girls  Rachel Tao
 U12 - Michael Song
 U8 Girl Jeannie Zhang and Taylor Zhang
 U10 Girls Lily Zhou


U- 08 Open Luke Pulfer


U- 12 Girls Melissa Giblon


U- 12 Girls Melissa Giblon
 U8 girls Jeannie Zhang

- 10 Girls Constance Zhaoxing Wang

- 10 Girls Constance Zhaoxing Wang


U- 10 Open Dinny Wang


U- 08 Open Frank Wang


U- 12 Girls Dorsa Moayyed

U- 10 Open Dinny Wang

No comments:

Post a Comment